WETTELIJKE INFORMATIE

UITGEVER
LONGCHAMP
Vereenvoudigde Vennootschap op Aandelen met een kapitaal van 2.000.000 Euro
Maatschappelijke zetel: 12, rue Saint Florentin – 75001 Parijs
SIREN nummer: 737 050 187
737.050.187 RCS Paris
Intracommunautair BTW nummer : FR 71 737 050 187
Tel. + 33 (0)1 43 16 00 00
Directeur Publicatie : Jean Cassegrain
Provider onderbrenging site : Longchamp, 12 rue St Florentin – 75 001 Paris

VERKOPER
LES BOUTIQUES LONGCHAMP
Vereenvoudigde Vennootschap op Aandelen met een kapitaal van 1.858.000 Euros
Maatschappelijke zetel : 404 rue saint Honoré – 75001 PARIJS
SIREN nummer: 334 502 655
Intracommunautair BTW nummer : FR 06 334 502 655
E-mail :  A COMPLETER
Tel. Belgïe : A COMPLETER
Tel. Nederland : A COMPLETER

Door deze site te gebruiken, aanvaardt de gebruiker zonder voorbehoud de hierna omschreven voorwaarden ten aanzien waarvan LONGCHAMP zich het recht voorbehoudt om ze op ieder willekeurig moment te wijzigen.

De eventuele nietigverklaring van één van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de andere voorwaarden die integraal van kracht blijven.

De intellectuele eigendomsrechten op de site en alle elementen die voornoemde site samenstellen (merken, modellen, auteursrechten, domein namen…) vormen het voorwerp van een exclusief eigendoms- of gebruiksrecht ten bate van LONGCHAMP. Het is verboden, zonder de uitdrukkelijke instemming van LONGCHAMP, om de site in zijn geheel of voor een deel te reproduceren behoudens in het kader van een privé en persoonlijk gebruik met uitsluiting van handelsdoeleinden.

LONGCHAMP kan nooit en te nimmer aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, hoe dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze site en in het bijzonder in geval:

- van onderbreking van de site of optreden van bugs,
- van onjuistheid of onvolledigheid van de inlichtingen gegeven op de site,
- van schade voortvloeiende uit de frauduleuze toegang van een derde wat wijziging met zich mee heeft gebracht van de inlichtingen die beschikbaar zijn op de site.

LONGCHAMP gaat de verbintenis aan het vertrouwelijke karakter in acht te nemen van de door de bezoekers van de site gegeven persoonlijke gegevens.

In overeenstemming met de bepalingen van de gewijzigde Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens nr.78-17 van 6 januari 1978, heeft iedere bezoeker recht op toegang, wijziging, verwijdering, verzet tegen overdracht van de u betreffende gegevens, die u kunt uitoefenen door te schrijven naar LONGCHAMP SAS, 12 rue Saint-Florentin 75001 Parijs (Frankrijk) (uw verzoek moet vergezeld gaan van een fotokopie van uw identiteitsbewijs), of via ons online formulier, beschikbaar op de website Longchamp.com.

De aanmaak van hypertekst links naar deze site is verboden zonder de voorafgaande instemming van LONGCHAMP. LONGCHAMP wijst iedere aansprakelijkheid van de hand wat betreft de inhoud van sites verbonden aan deze site.

Deze voorwaarden worden beheerst door het Franse recht. In geval van geschil en indien een minnelijke schikking niet mogelijk is, zijn de Franse rechtbanken als enige bevoegd.

Versie van 24/04/2018